Төслийн удирдлагын тусгайлсан сургалт

Бид салбарын онцлогт тохируулан байгууллагын дээд ба дунд түвшиний менежментийн баг хамт олон болон удирдлагынханд зориулсан байгууллагын тусгайлсан сургалтыг мөн зохион байгуулдаг болно. Тусгайлсан сургалтыг авснаараа PMBOK® Guide-ын тодорхой сэдвүүдийг нарийвчлан судлах, салбарын онцлогт тохирсон кэйсүүд дээр ажиллах бөгөөд төслийн баг хамт болон удирдлагын багаас бүрдсэн хүмүүсээрээ өөрсдийн ажлын боломжит цаг хугацаанд тааруулан хамрагдах давуу талтай.

Хэрэв байгууллагын тусгайлсан сургалтын талаар илүү мэдээллийг авахыг хүсвэл

administration@pmimongolia.mn professionaldevelopment@pmimongolia.mn гэсэн мэйл хаягуудаар холбогдоно уу